فيلترهاي قابل نصب روي دستگاههاي نيک آب

براي کارکرد بهينه دستگاه نيک آب ، فيلتر کارتريجهاي گوناگوني قبل يا بعد از دستگاه قابل نصب ميباشند :

١- جهت گرفتن ذرات شن ، گل و لاي ، ماسه ، آشغال و ذرات زنگ فلزات فيلترهاي غبار گير پروپيلن قابل تعويض استفاده ميگردند . اين فيلترها که تنها براي تصفيه آب مناسب ميباشند ذرات بدرشتي ١ ميکرون به بالا را از آب مي زدايد . اين فيلتر کارتريجها در اندازه هاي مناسب براي نصب در پوسته هاي ١٠ و ٢٠ اينچ استاندارد موجود ميباشند .
اين فيلترها آلودگي هاي شيميايي يا ميکروارگانيسمي را از آب نمي زدايند و بايد قبل از ورودي دستگاههاي نيک آب وصل گردند .
حداکثر دماي قابل تحمل براي اين فيلترها ٥٢ درجه سانتيگراد ( ١٢٥ درجه فارنهايت ) مي باشد و بطور متوسط هر ٦ ماه يکبار قابل شتشو و يا تعويض مي باشند .
اين محصول با استاندارد NSF آمريکا مطابقت دارد .

 

 

٢- براي گرفتن ذرات و بطور همزمان کاهش کلر ، از بين بردن طعم و بوي نامطبوع آب ، فيلتر غبار گير حاوي اندودي از زغال فعال قابل استفاده مي باشد . اين فيلتر کارتريج ذرات به اندازه ١٠ ميکرومتر و بيشتر را مي گيرد و در اندازه هاي مناسب براي نصب در پوسته هاي ١٠ و ٢٠ اينچ استاندارد موجود مي باشد و بايد قبل از ورودي دستگاههاي نيک آب وصل گردند .
اين فيلترها بطور متوسط هر ٦ ماه يکبار قابل تعويض مي باشد. اين محصول با استانNSF آمريکا مطابقت دارد .

 

 

 

٣- در مواقعي که پيش از دستگاههاي نيک آب نياز به استفاده از فيلترهاي بالا نبوده و يا در صورت پايين بودن کيفيت آب اوليه و کاربرد فيلترهاي مذکور ، براي اطمينان از کيفيت بالاي آب خروجي از دستگاههاي نيک آب بکار بردن فيلتر کارتريجهاي حاوي ذغال فعل گرانولي ( GAC ) در خروجي دستگاههاي نيک آب جهت کاهش کلر ، از بين بردن طعم و بوي نامطبوع آب و رنگ آب امکانپذير است . اين فيلترها نيز در اندازهاي مناسب براي نصب در پوسته هاي ١٠ و ٢٠ اينچ استاندارد موجود مي باشد .

 

 

٤- براي نصب فيلتر کارتريجهاي مذکور پوسته هاي ١٠ و ٢٠ اينچي استاندارد ساخته شده از مواد پلي مري با بهترين کيفيت موجود مي باشد . براي دستگاه نيک آب مدل U.V.1M15W پوسته هاي ١٠ و براي دستگاه نيک آب مدل U.V.2M30W پوسته هاي ٢٠ اينچي بکار مي روند .